Algemene voorwaarden voor gastouderopvang van Gastouderbureau Rivierenkind

Artikel  1 Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Gastouderbureau Rivierenkind en ouder(s)/verzorger(s), hierna te noemen: ‘ouder/verzorger’. Gastouderbureau Rivierenkind wijst hierdoor de toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

3. Indien de ouder/verzorger eenmaal een overeenkomst met Gastouderbureau Rivierenkind heeft gesloten op basis van de Algemene Voorwaarden, of indien hij op andere wijze daarmee bekend is of redelijkerwijze geacht kan worden bekend te zijn, worden deze voorwaarden door dat feit deel van iedere volgende met Gastouderbureau Rivierenkind te sluiten overeenkomst.

Artikel 2 Begripsbepalingen

Hierna worden een aantal door Gastouderbureau Rivierenkind gebruikte begrippen gedefinieerd. De ouder/verzorger conformeert zich aan de begripsbepalingen, welke de navolgende zijn.

Ouder/verzorger: de ouder of verzorger die na bemiddeling van Gastouderbureau Rivierenkind een overeenkomst van opdracht met een gastouder sluit of dit beoogt te sluiten.

Gastouderopvang: het tegen betaling gedurende vooraf overeengekomen periodieke dagen of dagdelen van kinderen door een ander dan de ouder of verzorger, opvangen en verzorgen van kinderen tot een wettelijk maximum aantal in de woning waar de ouder of de gastouder zijn hoofdverblijf heeft.

Overeenkomst: schriftelijke, door beide partijen ondertekende overeenkomst tussen Gastouderbureau Rivierenkind en de ouder/verzorger betreffende (in de overeenkomst nader gedefinieerde) bemiddeling en begeleiding door Gastouderbureau Rivierenkind bij gastouderopvang door een zelfstandige, niet aan Gastouderbureau Rivierenkind ondergeschikte gastouder.

Oudercommissie: advies- en overlegorgaan ingesteld door Gastouderbureau Rivierenkind, bestaande uit een vertegenwoordiger van ouders/verzorgers met wie Gastouderbureau Rivierenkind een overeenkomst heeft.

Artikel 3 Wijziging tarieven

De tarieven van Gastouderbureau Rivierenkind worden jaarlijks vastgesteld. Aan ouder/verzorger deelt Gastouderbureau Rivierenkind jaarlijks, uiterlijk twee maanden voor de invoering, de tarieven mede. Gastouderbureau Rivierenkind behoudt zich het recht voor ten gevolge van bedrijfseconomische wijzigingen, wijzigingen in haar CAO of anderszins de tarieven tussentijds aan te passen.

Artikel 4 De overeenkomst

1. De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd, tot wederopzegging.

2. De overeenkomst van opdracht wordt gesloten tussen de ouder/verzorger en de gastouder na bemiddeling van Gastouderbureau Rivierenkind. Tussen de ouder/verzorger en Gastouderbureau

Rivierenkind. Tussen de ouder/verzorger en Gastouderbureau Rivierenkind wordt een overeenkomst gesloten voor de door Gastouderbureau Rivierenkind te verrichten diensten.

De overeenkomst komt schriftelijk dan wel elektronisch tot stand op het moment dat de ouder/verzorger een exemplaar van het aanbod voorzien van zijn of haar schriftelijke dan wel elektronische handtekening aan Gastouderbureau Rivierenkind retourneert en Gastouderbureau Rivierenkind deze heeft ontvangen. Daardoor ontstaat ook voor de ouder/verzorger verplichtingen.

3. Incidentele wijzigingen in de opvang laten de overeenkomst onverlet.

Artikel 5 De dienst

1. Gastouderbureau Rivierenkind bemiddelt bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen de ouder/verzorger en de gastouder en begeleidt hen, beide op de wijze als in de overeenkomst nader gedefinieerd. Gastouderbureau Rivierenkind brengt een koppeling tussen gastouder en ouder/verzorger tot stand maar is geen partij inzake de afspraken over de gastouderopvang. Daarover maakt de ouder/verzorger zelf afspraken met de gastouder. Nadat de ouder/verzorger en de gastouder afspraken over de opvang van het kind hebben gemaakt, vervult Gastouderbureau Rivierenkind de wettelijke kassiersfunctie.

Artikel 6 Overmacht

1. Indien Gastouderbureau Rivierenkind haar verplichtingen uit de overeenkomst met ouder/verzorger niet of slechts gedeeltelijk kan nakomen als gevolg van overmacht, is Gastouderbureau Rivierenkind gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht, zonder dat Gastouderbureau Rivierenkind schadeplichtig is.

2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan feiten en omstandigheden die de gehele of gedeeltelijke nakoming van de met de ouder/verzorger gesloten overeenkomst verhinderen en die niet aan Gastouderbureau Rivierenkind kan worden toegerekend of omstandigheden waardoor de nakoming in redelijkheid niet kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst al dan niet voorzienbaar waren.

Artikel 7 Betaling/niet tijdige betaling

1. De ouder/verzorger is verantwoordelijk voor tijdige betaling aan Gastouderbureau Rivierenkind van de in de overeenkomst aangegeven bedragen.

2. Betaling geschiedt eens per maand en niet langer dan een maand vooruit. Uiterlijk tien dagen na factuurdatum vindt de betaling plaats via automatische incasso van de bank-/girorekening van de ouder/verzorger.

3. De ouder/verzorger is voor wat betreft de bemiddelingskosten jegens Gastouderbureau Rivierenkind in verzuim na het verstrijken van de betalingsdatum. Gastouderbureau Rivierenkind zendt na het verstrijken van die datum digitaal een betalingsherinnering en geeft zeven dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering gelegenheid alsnog te betalen. De ouder/verzorger wordt gewaarschuwd door de afdeling Debiteurenbeheer van Gastouderbureau Rivierenkind dat als er dan nog geen betaling plaatsvindt de overeenkomst onmiddellijk kan worden opgezegd.

Artikel 8 Aansprakelijkheid 

De ouder/verzorger is bij uitsluiting aansprakelijk voor de gedragingen van het kind waarover hij/zij de ouderlijke macht uitoefent, door welke gedragingen schade en/of letsel ontstaat ten tijde van de kinderopvang. De ouder/verzorger is gehouden daartoe een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten en deze desgevraagd aan Gastouderbureau Rivierenkind te overleggen.

Artikel 9 Beperking aansprakelijkheid

Door Gastouderbureau Rivierenkind wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voorzover de door Gastouderbureau Rivierenkind afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. De aansprakelijkheid is alsdan derhalve beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

Artikel 10 Klachtenprocedure en geschillencommissie

1.De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.
2.Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen ( hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.
3.Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).
4.Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voorgenoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
5.De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie  is een vergoeding verschuldigd.
6.Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 11 Conversiebepaling

Indien een of meer bepalingen uit haar overeenkomst(en) met de ouder/verzorger niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overgebleven bepalingen volledig in stand, terwijl partijen voorts voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht wensen te worden te hebben overeengekomen datgene wat wettelijk geoorloofd is en de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt.

Artikel 12 

Deze algemene Voorwaarden kunnen een tijdelijk karakter hebben indien er binnen de branche ook ten behoeve van de gastouderopvang Algemene Voorwaarden worden afgesloten die dan voor de gehele sector gastouderopvang algemeen verbindend worden verklaard.

 

Bijlage behorende bij Algemene voorwaarden voor Kinderopvang

Gastouderbureau Rivierenkind

Gastouderbureau Rivierenkind staat bij de gemeente Leerdam geregistreerd als erkend gastouderbureau. Dit betekent dat ook in andere gemeenten koppelingen en plaatsingen verricht mogen worden.

Wat doet een gastouderbureau?

De houder van gastouderbureau Rivierenkind draagt zorg voor een verantwoorde uitvoering van de werkzaamheden van het bureau, te weten bemiddeling en begeleiding. Van verantwoorde uitoefening is sprake als de gastouderopvang bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving en het verzorgen van de administratie. Van groot belang is dat het gastouderbureau zich een gemotiveerd oordeel vormt over de vraag of de beoogde gastouder er in zal slagen het op te vangen kind in alle opzichten een veilig leefmilieu te bieden.

Voor wie?

Gastouderopvang is bedoeld voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Een uitgebreide omschrijving van de leeftijdsopbouw is te vinden in het Pedagogisch Beleidsplan (blz. 13).

Door wie?

Gastouderopvang kan geboden worden door iedereen die opvang wil en kan bieden in het huis van de gastouder. Een uitgebreide omschrijving van de deskundigheden van de gastouder is te vinden in het Pedagogisch Beleidsplan (blz. 15).

Wanneer?

Gastouderopvang kan in principe 7 dagen per week en 24 uur per dag geboden worden, alles in overleg tussen de betrokken partijen. Hierdoor is gastouderopvang te meest flexibele vorm van kinderopvang in Nederland. Met name voor ouders die onregelmatige werktijden hebben, is het een uitkomst.

Hoe wordt men gastouder?

Met de potentiële gastouder vindt een gesprek plaats. In dit gesprek wordt de gastouder uitgebreid geïnformeerd zodat zij weet wat er van haar verlangd wordt en daarnaast wordt bekeken of de gastouder geschikt is om opvang te bieden.

Indien zowel de gastouder als de medewerkster van het gastouderbureau na het intakegesprek positief zijn, wordt de gastouder op de lijst van beschikbare gastouders geplaatst.

Hoe wordt de gastouder geselecteerd?

 • Gastouder is in bezit van verklaring omtrent gedrag.
 • Gastouder moet informatie over de opvang overdragen aan de ouders.
 • Gastouder heeft van het gastouderbureau instructie gekregen over risico’s met betrekking tot gezondheid en veiligheid en weet hoe te handelen in noodsituaties.
 • Gastouder is geïnformeerd over het pedagogisch beleid van het gastouderbureau en handelt     conform.
 • Gastouder voldoet aan kwaliteitscriteria van het gastouderbureau.

Hoe komt ‘de koppeling’ tot stand?

Een vraagouder dient een verzoek in voor kinderopvang. Er vindt een intakegesprek plaats waarin de vraagouder aan kan geven wat de eisen en wensen zijn met betrekking tot kinderopvang. Aan de hand hiervan zoeken de medewerkers van het gastouderbureau een geschikte gastouder. Vervolgens vinden, al dan niet onder begeleiding van het gastouderbureau, gesprekken plaats tussen vraag- en gastouder en wordt de koppeling tot stand gebracht.

Waarom een gastouderbureau inschakelen?

 • Er wordt gezocht naar een geschikte gastouder, die zorgt voor een veilige en vertrouwde omgeving voor gastkind(eren).
 • Een koppeling wordt uiterst zorgvuldig tot stand gebracht (begeleiden en evalueren van de opvang door medewerkers van het gastouderbureau).
 • In geval van ziekte van de gastouder wordt er, indien mogelijk, voor alternatieve opvang gezorgd.
 • Voor de duur van de opvang is er voor het kind een ongevallenverzekering afgesloten.
 • Het gastouderbureau biedt deskundige begeleiding.
 • Het gastouderbureau heeft uitleenservice voor campingbedjes, kinderstoelen e.d.
 • De gastouder kan via het gastouderbureau verschillende cursussen volgen.
 • Gastouderbureau Rivierenkind heeft een zgn. kassiersfunctie, dit betekent dat het gastouderbureau in opdracht van de vraagouder de vergoedingen aan de gastouders overmaakt.
 • Als vraagouder heeft u recht op het terugvorderen van Kinderopvangtoeslag als de opvang via Gastouderbureau Rivierenkind verloopt.

Pedagogisch beleid

Als belangrijkste kwaliteitsbepalend element wordt het pedagogisch beleid genoemd. Het gaat hierbij om de visie op en het handelen inzake de verzorging van kinderen, over datgene wat daadwerkelijk wordt geboden aan de kinderen en hoe er met de kinderen wordt omgegaan. Het pedagogisch beleid dient te leiden tot verantwoorde kinderopvang. Het gaat hierbij om de volgende vier competenties; voldoende mogelijkheden voor emotionele verantwoordelijkheid, voldoende mogelijkheden voor de ontwikkeling van persoonlijke competenties en sociale competenties en overdracht van normen en waarden. U ontvangt één exemplaar van het Pedagogisch Beleidsplan in deze informatiemap tevens is het te vinden op onze website: www.rivierenkind.nl

Aanmelden 

Aanmelding vindt plaats d.m.v. het invullen van een offerte aanvraag op onze website: www.rivierenkind.nl. Kinderen worden geplaatst aan de hand van binnen Gastouderbureau Rivierenkind geformuleerde criteria. Een plaatsing is pas definitief als het contract door beide partijen is ondertekend.

Opzeggen

Het contract voor gastouderopvang opzeggen dient altijd schriftelijk te geschieden aan de administratie van het gastouderbureau. Er geld een opzegtermijn van één maand.

Wijze van betaling

Iedere maand ontvangt de ouder digitaal een ingevulde maandstaat van de gastouder met het daadwerkelijk aantal afgenomen uren. De ouder accordeert de maandstaat en ontvangt een factuur van Gastouderbureau Rivierenkind. De factuur wordt binnen vijf werkdagen geïncasseerd bij de vraagouder en de betaling van de gastouder vindt plaats binnen vijf werkdagen na incasseren bij de ouder.

Indien de vraagouder geen gebruik maakt van de opvang, hoeft geen betaling plaats te vinden, its dit minimaal een week van tevoren gemeld is. Bij verzuim van deze termijn dienen de afgesproken uren volledig te worden betaald. Het bovenstaande geldt ook voor vakantie en bij ziekte. Indien de gastouder geen opvang kan bieden, hoeft geen doorbetaling plaats te vinden. Melding hiervan moet een week van tevoren plaatsvinden, en bij ziekte zo snel mogelijk.

Betaling maaltijden

Fruitmaaltijd: € 0,50

Broodmaaltijd: € 1,00

Warme maaltijd: €2,00

Adviesrecht oudercommissie

Wettelijk is vastgelegd dat ouders de mogelijkheid krijgen mee te denken over het beleid van het gastouderbureau.

Bereikbaarheid gastouderbureau Rivierenkind

Diefdijk 27a

4143 ME Leerdam

T 0345-642336

F 0345-643220

www.rivierenkind.nl

Directeur: Maria van Raaij

Openingstijden

Maandag 9:00 – 17:00 uur

Dinsdag 9:00 – 17:00 uur

Woensdag 9:00 – 17:00 uur

Donderdag 9:00 – 17:00 uur

Vrijdag 9:00 – 17:00 uur

U kunt tijdens bovenstaande uren altijd bellen. Zijn de medewerkers op huisbezoek, dan is het mogelijk een boodschap in te spreken op het antwoordapparaat. Indien nodig bellen wij u dan z.s.m. terug.